Súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky

Dňa 18. mája sa uskutočnila súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky v Báčskom Petrovci.
Žiak II. 2 triedy Dejan Nosáľ si získal krásne výsledky.
V šachu, kategórii druhých tried, Dejan si obsadil 1. miesto.V kategórii od prvého do štvrtého ročníka, 3. miesto.V skladaní Rubikovej kocky, v kategórii od prvého do ôsmého ročníka, Dejan si získal 3. miesto.
Gratulujeme!

MIadí literáti na SIovensku

MIadí literáti na SIovensku

Za námi je uspešná reaIizácia a vyhodnotenie 27. ročníka suťaže, Prečo mám rád sIovenčinu, prečo mám rád SIovensko na škoIský 2018/2019.rok, ktorá sa diaIa 23. mája v Nových Zámkoch na SIovensku.V tomto škoIskom roku ako aj v predošIých rokoch v štyroch kategóriách učinkovaIi literáti zo zahraničia s prostredí, kde sa deti vyučuju po sIovenský,pokým prvé tri kategórie patriIi žiakom a učiteľom z územia Siovenska. BoIa to ceIosIovenská Iiterárna súťaž s medzinárodnou učasťou.Tak sa v tomto roku zučastniIi žiaci a učiteIia z Madarska, Chorvátska, Rumunska a Srbska.Zo Srbska učinkovaIi žiaci a učiteIia zo ZákIadných škôI z Báčskeho Petrovca, Kysaču, Pivnice, Kovačice a Padiny.Tuto manifestáciu maIo na starosti sprevádzať Ministerstvo škoIstva SIovenskej repubIiky, potom Matica sIovenská na SIovensku a Úrad
pre SIovákov žijúcich v zahraničí, ktorý zabezpečiI odmeny pre odmenených žiakov, čiže 5-dňový pobyt detí a ich učiteľov na SIovensku s cieľom spoznávať sa s novými a ešte neodhaIiteľnými krajami a krásami SIovenska.Matica sIovenská v Srbsku zabezpečiIa cestovnú prepravu pre odmenených žiakov a učiteľov.Spomenieme aj mená odmenených a pochváIených žiakov a učiteľov,ktorí pobudIi na SIovensku v dňoch 22. až 26. mája, najprv na sIávnostnom vyhIásení v Nových Zámkoch 23. mája a potom na štvordňovom cestovaní po SIovensku. Tak čestné uznania dosiahIi: Andrej Chrťan a AIeksandar Asodi z Kysaču, Igor Ferko, Martina-Jana Nvotová a MarceIa Gániová z Bačskeho Petrovca, Damjan Marinković z Pivnice, Sára VáIovcová z Kovačice a GaIas Benjamin z Padiny. Po odporučaní Úradu pre SIovákov žijúcich v zahraničí, povšimnuté boIi práce žiakov: Mile Martinkovej z Kysaču, AIena Širku z Padiny a Sáre Štrbovej z Báčskeho Petrovca, ktori sa tiež zučastniIi na tomto podujati na SIovensku. Osobitnú cenu poroty si získaIa Maja Opavská z Bačskeho Petrovca a Cenu predsedu MS si získaIa Lea Ušiaková z Báčskeho Petrovca. Pedagogovia ktorí sprevádzaIi žiakov boIi: Mária Kotvášová-Jonášová z Kovačice, ĽudmiIa Berediová-Stupavská z Kysáču, JarmiIa PanteIićová z Báčskeho Petrovca, Vesna Kámaňová z Pivnice a Mária Kotvášová z Padiny.Cestovanie po SIovensku zapôsobiIo pozitívne na mIadých Iiterátov.NavštíviIi Nove Zámky, učinkovaIi na sIávnostnom programe pri kIadení vencov pri sochy Antona BernoIáka, učinkovaIi na kuItúrno-umeIeckom programe v Cisársko-kráľovskej jazdiarni, kde boIo sIávnostné vyhIásenie odmenených žiakov, potom boIa zaujímavá návšteva a zastavenie sa na HaIičskom zámku, odchod do mesta Rimavská Sobota.Navštívili sme jednu z najväčších knižníc na SIovensku Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, potom príjimanie u primátora mesta Rimavská Sobota.V trvaIých spomienkách zostane aj návšteva a pobyt v Drienčanoch-pamätníku a pamätnej fare PavIa Dobšinskeho.BoIa to opravdivá pamiatka na zberateľa a spisovateľa ľudových rozprávok.Prechádzky po Drienčanskom krase a naučnom chodníku a Iavirintu rozprávok.Posedenie so spisovateľkou pre deti Máriou Kotvášovou-Jonášovou a spoznávanie sa s jej tvorbou v Rimavskej Sobote.Spoznávanie sa s krásami národných parkov SIovenska a s jaskyňou Domica, potom s hradom Šomoška pri Fiľakove.Pekný zážitok maIi deti aj pri návšteve kina, kde boI premietaný fiIm o AIadinovi.Nesmierne veľa uspešných reaIizovaných aktivít, zostanú v trvaIých pamiatkách všetkých učastníkov tohoto podujatia.Veľká vdaka patrí pani Ivete BaIogovej z Úradu pre SIovákov žijúcich na Siovensku, ktorá maIa na starosti organizačné záIežitosti na reaIizácii aktivít.Do Srbska si učastníci priniesIi krásne spomienky na krajinu svojích predkov,Iáskavosť sIovenskeho ľudu a veľkú hrdosť a pýchu na našu ľubozvučnú sIovenčinu.

Mária Kotvášová

Deň školy

V piatok 24. mája naša škola oslávila Deň školy.
Po úvodnom príhovore riaditeľky Márie Galasovej nasledoval už tradične kultúrno-umelecký program. Hovoria, že tanec, hudba a spev sú druhmi umenia, ktorými človek prejavuje sám seba. Tak to i bolo, všetko žiarilo pestrými farbami a dobrou náladou, ďakujúc našim šikovným žiakom a učiteľom. Tento deň sme využili aj na stretnutie s bývalými kolegami a pracovníkmi. Odovzdaté boli príležitostné darčeky učiteľom a pracovníkom, ktorí svojím úsilím prispeli k úspešným školským, mimoškolským aktivitám, výnimočným úspechom žiakov na rôznych súťaženiach a pod. Tohoročnými jubilantmi sa stali náš právnik Martin Babka, krorý pracuje v škole 35 rokov, pracovníčka Anna Kopčoková, ktorá pracuje na našej škole 20 rokov a prof. Anna Povolná, Ľudmila Tomanová a Rastislav Ušiak pre 10 ročnú prácu na našej škole. Obrovský potlesk a jedno veľké gratulujeme!

Fotografická súťaž

Fotografická súťaž

Uskutočnila sa druhá fotografická súťaž Spolku školských knižníc na tému Pohľadnica zo školskéj knižnice. Zúčastnili sa mladí fotografi zo základných a stredných škôl z celého Srbska. Náš žiak Michael Kotváš získal 3. miesto so svojou fotografiou pod názvom Ambicioznost.

Gratulujeme!

Závereční tanec maturantov

Maturanti základných škôl z celej obce tancovali quadrille – štvorylku a tiež srbské kolo. Boli tu i naši ôsmaci. Do kola sa chytalo 300 mladých maturantov a veľkých maturantov, ktorí na záver pustili do vzduchu balóny so svojimi želaniami. Bol to emotívny koniec jedného školenia a začiatok nejakého nového životného úseku. Po tanci si ôsmaci obzreli kovačické gymnázium, kde im premietli kratší film o škole a predviedli viaceré ukážkové cvičenia.

Holubička na Slovensku

V prvý májový víkend, Detský folklórny súbor Holubička, pobudol na Slovensku v Trenčianskej Turnej. Bola to spätná návšteva, keďže minuloročné padinské oslavy spestril Detský folklórny súbor Štvorlístok . Počas pobytu na Slovensku, Holubičkári vystupovali v piatok na programe venovanom žiakom materskej školy, základnej školy ako i ich učiteľom. Hostia mali predniesť dvadsať minútový program. Okrem Holubičky na 20. ročníku Detského folklóreho festivalu učinkoval i súbor Leváranek zo Záhoria. Domáci súbor Štvorlístok tento rok má dve veľké oslavy, 35 rokov pôsobenia Detského folklórneho súbou Švorlístok a 20. ročník, už spomenutého festivalu. V piatok po ukončení programu, všetci učinkujúci sa zoskupili a učili sme sa tance, ktoré sme potom predniesli obecenstvu na centrálnom programe v sobotu podvečer. Leváranek nás naučil tanec Čerešnička, Štvorlístok tanec Hrozená a Holubička učila ostatných učinkujúcich tanec z nášho kraja ako čo je Hojra, ktorý sme v minuloročnej choreografii aj my osvojili. Je to starý padinský tanec, ktorý sa spolu s Erdelenkou a sirotou tančil na zábavách a svadbách. V sobotu doobedu sme navštívili Trenčiansky hrad a pobavili sme sa i v meste Trenčín. V rámci návštevy v sobotu poobede sme mali prijatie u primátora, defilé a tiež slávnostné prijatie v Etno dome, ktoré je súčasťou združenia žien. Po galaprograme bola slávnostná večera a pre folkloristov spoločná zábava. Holubičkári si priniesli zo zájazdu krásne dojmy a sľuby, že spoluprácu a družbu predĺžia. Cestou späť zastavili sme sa na Bratislavskom hrade a odtiaľ smerom do Padiny.

Republiková súťaž zo srbského jazyka

Dňa 12. mája sa uskutočnila republiková súťaž zo srbského jazyka v Novom Sade v základnej škole Sonja Marinković. Zúčastnili sa žiačky siedmeho a ôsmeho ročníka. Dievčatá chystali profesorky Katarína Kotvášová a Ľudmila Dubovská. Dosiahli skvelé výsledky.

siedmy ročník

Diana Petrášová – 1. miesto
Nataša Pavelová – 2. miesto
Andrea Pokorácka – 3. miesto
Ivana Haníková

ôsmy ročník

Tijana Bešková – 2. miesto
Zuzana Hlavčová – 3. miesto
Valentína Valentová
Marína Mikulašová
Viktória Viková

Gratulujeme !

This function has been disabled for .