Školský výbor

Úlohou Školského výboru (ďalej len ŠV) je spravovanie školou. ŠV pozostáva z deviatich členov, ktorých si volia rodičia, zamestanci školy a miestna samospráva – každý po troch predstaviteľov.

ŠV má zákonom určené povinnosti a to sú schvaľovanie štatútu školy a všetkých pravidiel určených zákonom, schvaľovanie školského vzdelávacieho programu, rozvojového plánu školy, ročného plánu práce a ročných správ o činnosti školy. ŠV tiež schvaľuje finančný plán školy, plán odborného vzdelávania zamestnaných a iné. Pri rozhodovaní sa uplatňuje princíp väčšiny, čiže aby daný návrh bol schválený hlasovať zaň musia aspoň piati členovia výboru.

Mandát ŠV trvá 4 roky a aktuálni členovia sú:

Meno a priezvisko Navrhovateľ
1. Anna Halajová Učiteľská rada – Aktív nižších tried
2. Želimír Babinec Učiteľská rada – Aktív vyšších tried
3. Pavel Nosáľ Učiteľská rada – nepedagogický personál
4. Zuzana Kováčová Rada rodičov
5. Kvieta Hediová Rada rodičov
6. Vlasta Bačúrová Rada rodičov
7. Paľo Karlečík Miestne spoločenstvo
8. Zuzana Kotvášová Miestne spoločenstvo
9. Zuzana Ušáková Miestne spoločenstvo