Rada rodičov (ďalej len RR)  je samosprávnym orgánom rodičov a žiakov a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.  Jej poslaním je zastupovať záujmy rodičov žiakov, predkladať požiadavky a návrhy a spolupracovať s vedením školy. RR má toľko členov, koľko má škola tried, čiže každá trieda si volí jedného zástupcu a to na začiatku každého školského roku. Záväzky RR určené zákonom sú: návrh na predstaviteľa rodičov v odborných aktívoch pre rozvojové plánovanie a iné oblasti práce školy; účinkovanie v postupe navrhovania voliteľných predmetov; analýza návrhu rozvojového plánu, ročného plánu práce a správ o práci školy, hodnotenia a sebahodnotenia učiteľov; analýza používania prostriedkov z rodičovských dotácií pre školu; dávanie súhlasu k programu organizovania výletov a škôl v prírode a iné.

Členova RR na šk.rok 2021/2022