Školská knižnica

 

Na našej základnej škole pracuje aj školská knižnica. Ona v svojej práci zahŕňa oblasti ako sú plánovanie a programovanie, výchovno-vzdelávaciu aktivitu, knižnično-informačnú činnosť, kultúrno verejnú činnosť a ostatné aktivity.

V súčasnosti knižnica obsahuje 10730 kníh z toho 10275 v žiackom fonde a 445 v učiteľskom fonde.

V knižnici pracujú Anna Kuľová a Jana Štaubová.

Prostredníctvom Ministerstva osvety do našej školy v šk. r. 2016/2017 prišli nové knihy ako sú Brat mlčanlivého vlka slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej, Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna amerického spisovateľa Marka Twaina, Kniha džunglí britského spisovateľa Radyarda Kiplinga, Jazvec pred súdom srbského spisovateľa Petra Kočića  a diela srbského spisovateľa Branislava Nušića Autobiografiu, Hajduci a Podozrivú osobu. Zo všetkých po 20 kníh.

Na druhom  Odbornom stretnutí slovenských knihovníkov v Srbsku, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2016. roku vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, naša školská knižnica dostala 23 slovenských kníh.

Otváracie hodiny školskej knižnice

pondelok – piatok

8.00 – 14.00

Školský výbor

Úlohou Školského výboru (ďalej len ŠV) je spravovanie školou. ŠV pozostáva z deviatich členov, ktorých si volia rodičia, zamestanci školy a miestna samospráva – každý po troch predstaviteľov.

ŠV má zákonom určené povinnosti a to sú schvaľovanie štatútu školy a všetkých pravidiel určených zákonom, schvaľovanie školského vzdelávacieho programu, rozvojového plánu školy, ročného plánu práce a ročných správ o činnosti školy. ŠV tiež schvaľuje finančný plán školy, plán odborného vzdelávania zamestnaných a iné. Pri rozhodovaní sa uplatňuje princíp väčšiny, čiže aby daný návrh bol schválený hlasovať zaň musia aspoň piati členovia výboru.

Mandát ŠV trvá 4 roky a aktuálni členovia sú:

História školy

Na začiatku 19. storočia naši predkovia opustili svoje bydliská na Slovensku a vydali sa na cestu za lepším životom na Dolnú zem. V roku 1806 Slováci – evanjelici – prišli do Padiny na Vojenskú hranicu. Usadili sa tu natrvalo. Hoci zápasili s rôznymi problémami a starosťami prvoradé im boli veci duchovné, cirkev a škola. Už roku 1806 otvorili školu s jednou triedou a jedným učiteľom Jánom Kováčikom.

Veľké zásluhy na poli šírenia gramotnosti v Padine mal horlivý Slovák, veľký národovec, spisovateľ a učiteľ Albert Martiš. Do Padiny prišiel roku 1877.  Učil prvú zmiešanú triedu, spolu 198 detí. Ľudia si ho obľúbili a už na Vianoce jeho deti vedeli celý šľabikár. Učil i dospelých.

Školstvo v Padine počas svojho vývinu bolo poznačené spoločenskou a politickou situáciou, ale vždy nositeľmi kultúrnej činnosti boli učitelia.

Po Druhej svetovej vojne zakladajú sa čítacie krúžky, organizujú sa kurzy pre negramotných, prednášky zo zdravotníctva a poľnohospodárstva.

Na osemročné školenie sa prechádzalo postupne. V školskom roku 1950/51  sa otvára VI. ročník,  1952/53 VII. ročník a v školskom roku 1954/55 bol otvorený ôsmy ročník. Po skončení ôsmeho ročníka žiaci skladali malú matúru.

Postupne sa počet žiakov zvyšoval a začal sa prejavovať akútny nedostatok školských miestností. Padinčania sa rozhodli vybudovať novú, centrálnu školu na mieste, kde bola stará škola. S výstavbou začali roku 1964 a 13. novembra roku  1966 slávnostne otvorili novú školskú budovu.

Rozhodnutím kabinetu prezidenta republiky zo dňa 11. 06. roku 1969 škola so slovenským vyučovacím jazykom dostala meno Základná škola maršala Tita v Padine.

Dnes je to súčasná zmodernizovaná škola. Má pekné učebne, kabinety,súčasný kabinet pre informatiku, zborovne, kinosálu, kuchyňu a jedáleň. Žiacka knižnica má okolo 10 tisíc kníh. Je tu i Titov kútik, keďže škola má jeho meno. Vo dvore sú športové ihriská, terény pre atletiku, zelené trávniky a kvetinové záhrady. Výučba je kabinetová a prebieha v dvoch zmenách.

Na škole pracuje veľký počet zaujímavých krúžkov a žiackych organizácií ako sú Detský zväzŽiacky parlament.

Žiaci a učitelia našej školy dosahujú pozoruhodné výsledky v rôznych oblastiach a úspešne reprezentujú školu ako v krajine, tak i v zahraničí. Často sa na republikových súťaženiach zo slovenčiny a srbčiny ako nematerinského jazyka umiestňujú na prvých priečkach. Pozoruhodné výsledky dosahujú i na recitačných súťaženiach.

Každoročne naši žiaci sa zúčastňujú i na medzinárodných súťaženiach z výtvarnej výchovy Ex libris a Súťaž digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorby na Slovensku a získavajú ceny.

Všetci si želáme, aby  história našej už polstoročnej školy pokračovala ďalej. Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na vzdelávanie v ďaľších stupňoch, ale aj formovať u detí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Stále platí, že škola je taká dobrá, akí sú v nej ľudia.

Fotografický krúžok

Do fotografického krúžku  sú zapojení zhruba desiati žiaci od piateho po ôsmy ročník, ktorí radi fotografujú a chcú sa o tom naučiť o niečo viac. Spracúvame tam témy ako sú základy fotoaparátu, kompozičné pravidlá, dôležitosť svetlosti, tajomstvá kvalitného portrétu, krajinky alebo makrofotografie a podobné. Samozrejme, nie sme orientovaní iba na teóriu, ale dôraz dávame aj na praktickú časť, čiže fotografujeme v okolí školy, prechádzame sa ulicami Padiny a plánujeme navštíviť aj naše zaujímavé blízke okolie. Taktiež sa zúčastňujeme na fotografických konkurzoch a súťažiach tak v Srbsku ako i v zahraničí.

Krúžok sa uskutočňuje každý druhý štvrok od 13:15 do 14:45 a pozostáva z jednej teoretickej a jednej praktickej hodiny.

Vedúcou krúžku je učiteľka výtvarnej kultúry Elena Tomášová.

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby

Naši žiaci doteraz boli veľmi úspešní na medzinárodnéj súťaži fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jayzkom slovenským v zahraničí, ktorú každý rok organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku.

Tam sme dosiahli nasledovné úspechy:

V roku 2013 boli to traja žiaci:

 • NINA GARAFIÁTOVÁ – 2. miesto v kategórii PORTRÉT – AUTOPORTRÉT
 • JÁN BABUCHNA – 2. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU
 • BLANKA PAVELOVÁ – 3. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU

V roku 2014 víťazi boli až piati žiaci:

 • SÁRA SRNKOVÁ – 1. miesto v kategórii CESTOU
 • VIKTOR VALENTA – 3. miesto v kategórii CESTOU
 • HANA ŠIRKOVÁ – 1. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
 • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
 • DIANA BOBOŠOVÁ – 1. miesto v kategórii MAKRO

V roku 2015 jedna žiačka dostala cenu za najkrajšiu fotografiu a dve žiačky cenu za najlepšie krátke video:

 • DIANA BOBOŠOVÁ – 2. miesto v kategórii MAKRO
 • MARTA ŽIAKOVÁ – 2. miesto za svoje video RIZIK
 • SÁRA MAMOJKOVÁ – 3. miesto za video PRESTÁVKA NA NAŠEJ ŠKOLE

V roku 2016 dve žiačky boli odmenené za svoje fotografie a jeden žiak za krátke video:

 • SVETLANA SLADEČEKOVÁ – 1. miesto v kategórii EXPERIMENT
 • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii V AKCII
 • ALEKS CICKA – pochválenie

Odmeneným žiakom gratulujeme a prajeme im mnoho úspechov v ďalšom vlastnom umeleckom vyjadrovaní.

Prestávka na našej škole:

 

Rizik:

 

no images were found

Ritmička sekcija

Ritmička sekcija u Osnovnoj školi ,,Maršal Tito” realizovala je svoje aktivnosti učešćem učenika na priredbama tokom školske godine. Aktivna je bila grupa devojčica V-VI razreda koja je nekoliko puta nastupala na priredbama posvećenim učenicima i roditeljima. Tu su i grupe devojčica I-II razreda, kao i II-III razreda. Članice ritmičke sekcije učestvovale su na školskim priredbama povodom primanja đaka prvaka u  Dečji savez, proslave Dana škole, Božića, i drugih priredbi. Nastavnice zadužene za ovu sekciju su Snežana Kotvaš i Jarmila Kotvaš Husarik.

 

autor teksta: Marija Kotvaš

Folklór

Folklórny krúžok Základnej školy maršala Tita v Padine pracuje nepretržite a vždy sa zúčastňuje na rôznych podujatiach. Každoročne predstavuje školu na Obecnej prehliadke chórov, folklórov a orchestrov, zúčastňuje sa na DFF Zlatá brána v Kysáči, ako i na rôznych kultúrno-umeleckých programoch v našej osade. Tiež sa Detský folklórny súbor našej školy prezentoval aj v zahraničí a to v Slovenskej republike, v Bratislave, Banskej Bystrici, Tlmačoch, Starom Tekove a iných mestách. V minulom školskom roku sa folklórny krúžok zúčastnil na 21. ročníku regionálnej prehliadky ľudovej slovesnosti detí základných škôl ČRIEPKY 2017, ktorá sa uskutočnila 28. mája v Tlmačoch.

Choreografi sú naši učitelia, ktorí si vážia ľudovú kultúru a predovšetkým sa snažia zachovať naše padinské zvyky a obyčaje, piesne a tance. V školskom roku 2017/2018 na folklórnom poli pracujú učitelia Janko Kolárik a Anna Halajová.

This function has been disabled for .