História školy

Na začiatku 19. storočia naši predkovia opustili svoje bydliská na Slovensku a vydali sa na cestu za lepším životom na Dolnú zem. V roku 1806 Slováci – evanjelici – prišli do Padiny na Vojenskú hranicu. Usadili sa tu natrvalo. Hoci zápasili s rôznymi problémami a starosťami prvoradé im boli veci duchovné, cirkev a škola. Už roku 1806 otvorili školu s jednou triedou a jedným učiteľom Jánom Kováčikom.

Veľké zásluhy na poli šírenia gramotnosti v Padine mal horlivý Slovák, veľký národovec, spisovateľ a učiteľ Albert Martiš. Do Padiny prišiel roku 1877.  Učil prvú zmiešanú triedu, spolu 198 detí. Ľudia si ho obľúbili a už na Vianoce jeho deti vedeli celý šľabikár. Učil i dospelých.

Školstvo v Padine počas svojho vývinu bolo poznačené spoločenskou a politickou situáciou, ale vždy nositeľmi kultúrnej činnosti boli učitelia.

Po Druhej svetovej vojne zakladajú sa čítacie krúžky, organizujú sa kurzy pre negramotných, prednášky zo zdravotníctva a poľnohospodárstva.

Na osemročné školenie sa prechádzalo postupne. V školskom roku 1950/51  sa otvára VI. ročník,  1952/53 VII. ročník a v školskom roku 1954/55 bol otvorený ôsmy ročník. Po skončení ôsmeho ročníka žiaci skladali malú matúru.

Postupne sa počet žiakov zvyšoval a začal sa prejavovať akútny nedostatok školských miestností. Padinčania sa rozhodli vybudovať novú, centrálnu školu na mieste, kde bola stará škola. S výstavbou začali roku 1964 a 13. novembra roku  1966 slávnostne otvorili novú školskú budovu.

Rozhodnutím kabinetu prezidenta republiky zo dňa 11. 06. roku 1969 škola so slovenským vyučovacím jazykom dostala meno Základná škola maršala Tita v Padine.

Dnes je to súčasná zmodernizovaná škola. Má pekné učebne, kabinety,súčasný kabinet pre informatiku, zborovne, kinosálu, kuchyňu a jedáleň. Žiacka knižnica má okolo 10 tisíc kníh. Je tu i Titov kútik, keďže škola má jeho meno. Vo dvore sú športové ihriská, terény pre atletiku, zelené trávniky a kvetinové záhrady. Výučba je kabinetová a prebieha v dvoch zmenách.

Na škole pracuje veľký počet zaujímavých krúžkov a žiackych organizácií ako sú Detský zväzŽiacky parlament.

Žiaci a učitelia našej školy dosahujú pozoruhodné výsledky v rôznych oblastiach a úspešne reprezentujú školu ako v krajine, tak i v zahraničí. Často sa na republikových súťaženiach zo slovenčiny a srbčiny ako nematerinského jazyka umiestňujú na prvých priečkach. Pozoruhodné výsledky dosahujú i na recitačných súťaženiach.

Každoročne naši žiaci sa zúčastňujú i na medzinárodných súťaženiach z výtvarnej výchovy Ex libris a Súťaž digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorby na Slovensku a získavajú ceny.

Všetci si želáme, aby  história našej už polstoročnej školy pokračovala ďalej. Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na vzdelávanie v ďaľších stupňoch, ale aj formovať u detí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Stále platí, že škola je taká dobrá, akí sú v nej ľudia.