Environmentálny krúžok

Účelom environmentálneho krúžku je motivovať žiakov a základnou úlohou je vytvoriť podmienky na aktívne a kreatívne trávenie voľného času v rámci mimoškolských aktivít, ako aj zúčastňovať sa v rozličných podujatiach upravovania verejných priestorov významných pre všetkých našich spoluobčanov. Cieľom tohto krúžku, v ktorom sú zapojení žiaci vyšších tried, je v prvom rade zvýšenie ich ekologického povedomia, ochrana životného prostredia a zlepšenie miestnych životných podmienok. Globálnym problémom, s ktorým sa čoraz častejšie stretávame je človekova nedbanlivosť vo vzťahu k prírode a k svojmu okoliu, v ktorom žije, preto je prvoradým cieľom tohto krúžku zvýšenie povedomia žiakov o význame ochrany a záchrany, tak prírody ako i rôznych lokalít v našom rurálnom prostredí, ale aj širšie.  Ochrana životného prostredia a vzťah človeka k prírode, k prírodným zdrojom sú teda veľmi vážne témy, s ktorými by sa deti mali zoznamovať od útleho veku. Z pedagogickej praxe vieme, že je žiakov v dnešnej dobe veľmi ťažko zaujať klasickou formou výučby a že si žiaci najlepšie pamätajú, osvojujú a zachcú také oblasti, ktoré sú im sprístupnené zaujímavým a praktickým spôsobom a v ktorých aj sami aktívne participujú. Práve preto zoznamujeme žiakov s touto témou aj cez rôzne edukatívne dielne o ochrane životného prostredia a trávení voľného času v prírode, ktoré vedú odborníci z tejto oblasti. Žiaci zúčasťňovaním sa v tomto krúžku môžu kvalitnejšie tráviť svoj voľný čas, získať vedomosti o dôležitosti zodpovedného správania sa k prírode a o jej ochrane, rozširovať tie poznatky ďalej a tak byť pozitívnym príkladom v našej malej spoločnosti. Vychádzajúc z toho, vzdelávame ich aj aby selektovali odpad z domácnosti. Krúžok tiež organizuje rôzne volontérske podujatia, ako je napr. zbieranie či  separovanie recyklovateľného odpadu a jeho odovzdávanie recyklačným podnikom, tiež pracovné, charitatívne a ekologické podujatia v spolupráci s miestnymi ekologickými organizáciami, pôsobiacimi v našom okrese.

V školskom roku 2018/2019 krúžok vedú učitelia Mirko Bílek , Jana Štaubová, Lýdia Funtíková a Erka Nemogová.

no images were found