Oslávili sme Deň školy – 25. máj

Po dvoch rokoch prestávke tento raz sme sa zase mohli tešiť na oslavu Dňa našej školy.

Oslávili sme ho v dobre známy dátum:  25. mája – v niekdajší Deň mladosti –   už tradičným kultúrno-umeleckým programom, na ktorom žiaci spolu so svojimi učiteľmi  prezentujú svoju prácu – to, čo počas bežného školského roku robili. Početnému publiku sa predstavili speváci, recitátori, tanečníci, orchester a boli prečítané i slová uznania pre tých žiakov a učiteľov, ktorí na rôznych súťažiach predstvovali našu školu v tom najlepšom svetle. Priliehavým darčekom sme si uctili aj učiteľov, ktorí oslavujú jubileá: 10, 20, 30 alebo 35 rokov práce.

Patrí sa pripomenúť si, že naša škola svoj deň oslavuje práve 25. mája, lebo je to deň narodenia bývalého doživotného prezidenta SFRJ, čie meno naša škola nesie: Josipa Broza Tita. Nazvaný Dňom mladosti sa tento sviatok v Juhoslávii oslavoval od roku 1945 po rok 1988. Hlavným symbolom tohto sviatku bola Štafeta mladosti, ktorá mesiac a pol bola nesená cez celé územie vtedajšej Juhoslávie a 25. mája na podujatí organizovanom na štadióne JNA bola osobne odovzdávaná Titovi .

My tento deň ako deň našej školy oslavujeme dodnes. A sme na to hrdí. Prajeme si, aby ho aj v budúcnosti oslavovali deti, vnúčatá, pravnúčatá našich terajšich žiakov…

Vítajte v senzomotorickej miestnosti!

Včera 11. apríla sme slávnostne otvorili senzomotorickú miestnosť, na zriaďovaní ktorej dlhé mesiace pilne pracovali naše učiteľky Elzina Murtezaniová a Božena Holubeková. S pomocou viacerých kolegov ako aj dobročinných občanov je táto miestnosť odvčera prístupná našim žiakom – v prvom rade deťom s rozličnými poruchami a deťom, ktoré potrebujú pomoc v psychofyzickom vývoji, ale aj našim najmladším žiakom – prvákom a druhákom.Pri tejto príležitosti sa chceme verejne poďakovať všetkým ľuďom, našim kolegom, ale aj spoluobčanom, ktorí priložili ruku k realizácii tohto projektu a dotovali buď pomôcky, ktoré sme pre senzomotorickú miestnosť potrebovali, buď finančne podporili projekt. Srdečne ďakujeme:

– ekologickému krúžku v čele s učiteľkou Annou Tomekovou za gumenný bazén;

– škole a riadteľke Márii Galasovej za gumenné žinenky, loptičky do bazéna, laserový projektor a disko guľu;

– špeciálnej triede za hajšovku a samolepiacu tabuľu;

– spoluobčanke Kvietke Hediovej za trampolínu;

– spoluobčanke Aleksandre Králikovej za finančnú podporu;

– spoluobčanke Zuzane Kováčovej za lopty, puzzle, kocky, hračky;

– učiteľke Jarmile Bokorovej za fitness lopty;

– učiteľke Kataríne Kotvášovej za hula hoop kruh;

– učiteľke Marijane Vlčekovej za farbičky, omaľovánky, knihy, hračky;

– učiteľke Anne Halajovej za farbičky;

– učiteľke Ľudmile Tomanovej za farbičky, omaľovánky, hračky, tabuľu;

– učiteľke Božene Holubekovej za nálepky na okná a dvere;

– učiteľke Elzine Murtezaniovej za plastové hojdačky;

– učiteľkám Božene Holubekovej a Elzine Murtezaniovej za interaktívnu tabuľu.

Tiež ďakujeme:

– nášmu majstrovi Jánovi Brachnovi za pomoc pri zriaďovaní miestnosti, za trpezlivosť a vytrvalosť;

– servírkam Zuzane Petrášovej a Anne Kopčokovej za pozornosť a varenie kávičky;

– učiteľovi Robertovi Vasićovi za rady a strávený čas.

– všetkým, ktorí nás podporovali a dni vdychovali vône lepidla a farby.

Školský výbor

Úlohou Školského výboru (ďalej len ŠV) je spravovanie školou. ŠV pozostáva z deviatich členov, ktorých si volia rodičia, zamestanci školy a miestna samospráva – každý po troch predstaviteľov.

ŠV má zákonom určené povinnosti a to sú schvaľovanie štatútu školy a všetkých pravidiel určených zákonom, schvaľovanie školského vzdelávacieho programu, rozvojového plánu školy, ročného plánu práce a ročných správ o činnosti školy. ŠV tiež schvaľuje finančný plán školy, plán odborného vzdelávania zamestnaných a iné. Pri rozhodovaní sa uplatňuje princíp väčšiny, čiže aby daný návrh bol schválený hlasovať zaň musia aspoň piati členovia výboru.

Mandát ŠV trvá 4 roky a aktuálni členovia sú:

Meno a priezvisko Navrhovateľ
1. Anna Halajová Učiteľská rada – Aktív nižších tried
2. Želimír Babinec Učiteľská rada – Aktív vyšších tried
3. Pavel Nosáľ Učiteľská rada – nepedagogický personál
4. Zuzana Kováčová Rada rodičov
5. Kvieta Hediová Rada rodičov
6. Vlasta Bačúrová Rada rodičov
7. Paľo Karlečík Miestne spoločenstvo
8. Zuzana Kotvášová Miestne spoločenstvo
9. Zuzana Ušáková Miestne spoločenstvo

História školy

Na začiatku 19. storočia naši predkovia opustili svoje bydliská na Slovensku a vydali sa na cestu za lepším životom na Dolnú zem. V roku 1806 Slováci – evanjelici – prišli do Padiny na Vojenskú hranicu. Usadili sa tu natrvalo. Hoci zápasili s rôznymi problémami a starosťami prvoradé im boli veci duchovné, cirkev a škola. Už roku 1806 otvorili školu s jednou triedou a jedným učiteľom Jánom Kováčikom.

Veľké zásluhy na poli šírenia gramotnosti v Padine mal horlivý Slovák, veľký národovec, spisovateľ a učiteľ Albert Martiš. Do Padiny prišiel roku 1877.  Učil prvú zmiešanú triedu, spolu 198 detí. Ľudia si ho obľúbili a už na Vianoce jeho deti vedeli celý šľabikár. Učil i dospelých.

Školstvo v Padine počas svojho vývinu bolo poznačené spoločenskou a politickou situáciou, ale vždy nositeľmi kultúrnej činnosti boli učitelia.

Po Druhej svetovej vojne zakladajú sa čítacie krúžky, organizujú sa kurzy pre negramotných, prednášky zo zdravotníctva a poľnohospodárstva.

Na osemročné školenie sa prechádzalo postupne. V školskom roku 1950/51  sa otvára VI. ročník,  1952/53 VII. ročník a v školskom roku 1954/55 bol otvorený ôsmy ročník. Po skončení ôsmeho ročníka žiaci skladali malú matúru.

Postupne sa počet žiakov zvyšoval a začal sa prejavovať akútny nedostatok školských miestností. Padinčania sa rozhodli vybudovať novú, centrálnu školu na mieste, kde bola stará škola. S výstavbou začali roku 1964 a 13. novembra roku  1966 slávnostne otvorili novú školskú budovu.

Rozhodnutím kabinetu prezidenta republiky zo dňa 11. 06. roku 1969 škola so slovenským vyučovacím jazykom dostala meno Základná škola maršala Tita v Padine.

Dnes je to súčasná zmodernizovaná škola. Má pekné učebne, kabinety,súčasný kabinet pre informatiku, zborovne, kinosálu, kuchyňu a jedáleň. Žiacka knižnica má okolo 10 tisíc kníh. Je tu i Titov kútik, keďže škola má jeho meno. Vo dvore sú športové ihriská, terény pre atletiku, zelené trávniky a kvetinové záhrady. Výučba je kabinetová a prebieha v dvoch zmenách.

Na škole pracuje veľký počet zaujímavých krúžkov a žiackych organizácií ako sú Detský zväzŽiacky parlament.

Žiaci a učitelia našej školy dosahujú pozoruhodné výsledky v rôznych oblastiach a úspešne reprezentujú školu ako v krajine, tak i v zahraničí. Často sa na republikových súťaženiach zo slovenčiny a srbčiny ako nematerinského jazyka umiestňujú na prvých priečkach. Pozoruhodné výsledky dosahujú i na recitačných súťaženiach.

Každoročne naši žiaci sa zúčastňujú i na medzinárodných súťaženiach z výtvarnej výchovy Ex libris a Súťaž digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorby na Slovensku a získavajú ceny.

Všetci si želáme, aby  história našej už polstoročnej školy pokračovala ďalej. Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na vzdelávanie v ďaľších stupňoch, ale aj formovať u detí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Stále platí, že škola je taká dobrá, akí sú v nej ľudia.

This function has been disabled for .