Archives February 2017

Okresná súťaž z chémie

Na okresnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2017 v Samoši, naši žiaci dosiahli nasledovné výsledky: ôsmak Andrej Šajben získal 2. mesto a siedmačka Sára Kotvášová 3. miesto. Žiakov na súťaž pripravoval profesor chémie Ján Sabo.

Gratulujeme!

Školská súťaž zo zemepisu

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Na teste mali rôzne úlohy z vyučovacej  látky, ktorú spracovali zo zemepisu v prvom polročí. Prví traja žiaci zo VII. a prví traja žiaci z VIII. ročníka, ktorí získali najviac bodov na tejto súťaži, postúpili do okresnej súťaže, ktorá sa uskutoční 12.03.2017 v Uzdine. Sú to nasledovní žiaci:

VII. ročník

 1. Sára Kotvášová 79 bodov
 2. Miroslav Dišpiter 77 bodov
 3. Dušan Ďuriš 58 bodov

VIII. ročník

 1. Saša Valenta 74
 2. Iveta Hudecová 48
 3. Jana Vedejová 44

 

Prof. Vierka Hlavatá

Vitajte na Základnej škole maršala Tita v Padine

Vážení rodičia a návštevníci našej stránky, táto stránka má slúžiť na poskytnutie všeobecných informácií o všetkom, čo sa na našej škole robí.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás, či už prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne.

 

Deň otvorených dverí v šk. r. 2017/2018

Mária Galasová Po – Pia od 10.00 – do 14.00
 riaditeľka školy
odborná služba
Po – Pia
od 10.00 – do 14.00

Konzultačné hodiny učiteľov

šk. r. 2017 / 2018

Meno a priezvisko učiteľa Konzultačné hodiny
Anka Tomeková pondelok 5.VH*
Jarmila Husáriková Kotvášová štvrtok 2.VH
Anna Halajová piatok 2.VH
Božena Holubeková pondelok 6.VH
Zuzana Valentová piatok 4.VH
Mária Kotvášová štvrtok 4.VH
Mária Valentová  piatok 6.VH
Erka Nemogová štvrtok 4.VH
Anna Megová štvrtok 5.VH
Mária Nosáľová  piatok 3.VH
Janko Kolárik streda 3.VH
Božana Papová štvrtok 3.VH
Marijana Vlčeková
Snežana Kotvášová
Robert Vasić
Zuzana Kotvášová streda 3.VH
Jaroslava Staňová pondelok 4.VH
Jana Kováčová streda 4.VH
Katarína Kotvášová streda 5.VH
Ľudmila Tomanová                /
Lýdia Funtíková  utorok 4.VH
Evka Karkušová  pondelok a piatok veľká prestávka na nižších triedach
Natalija Kecićová
Daniela Kukučková štvrtok 4.VH
Pavel Krížov  streda 4.VH
Jarmila Bokorová štvrtok 3.VH
Zuzana Ľavková piatok 3.VH
Elena Tomášová  pondelok 5.VH
Pavel Tomáš ml.  utorok 4.VH
Miroslav Jurica utorok 3.VH
Zuzana Slováková pondelok 3.VH
Vierka Hlavatá
Nataša Stvorcová utorok 5.VH
Ján Sabo štvrtok 5.VH
Želimír Babinec  utorok 2.VH
Miroslav Dudáš streda 4.VH
Anna Povolná streda 5.VH
Tatiana Šimáková  utorok 2.VH
Rastislav Ušiak piatok 3.VH
Ingrid Tomečeková
Mirko Bílek
Ľudmila Dubovská  streda 2.VH

* VH – vyučovacia hodina

Literárno-novinársky krúžok

 

Literárno-novinársky krúžok má orientačne 20 členov, žiakov od 5. po 8. ročník. Žiaci so svojimi profesorkami slovenčiny Zuzanou Kotvášovou a Jaroslavou Staňovou pravidelne tvoria lyrické a epické žánre, ktoré majú umeleckú hodnotu a tie práce zasielajú do mládežníckeho časopisu Vzlet a robia literárne výstavy prác, ktoré sú vyložené v chodbe školy.

Žiaci sa so svojou tvorbou taktiež zúčastňujú aj na rôznych literárnych súbehoch, tak miestneho, ako i republikového a medzinárodného charakteru, ako sú Kovačická mozaika, Čo dokáže pekné slovo, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Okrem toho, píšu i novinárske články, správy z našej školy, reportáže z výletov, robia interview s našimi úspešnými žiakmi, rôzne ankety atď. Naši žiaci píšu i do tých vážnejších rubrík Vzletu, ako je rubrika Rozlety a dostávajú aj odmeny za najkrajšie literárne práce. Teší nás skutočnosť, že keď skončia základnú školu, mnohí z nich aj na stredných školách pokračujú vo vlastnej tvorbe a niektorí sa dokonca stali aj členmi redakčnej rady Vzletu.

V školskom roku 2015/2016 náš  krúžok dostal cenu Vzletu a ako odmenu nám odovzdali printer. Všetky žiacke práce sú na konci zhrnuté a zverejnené v školskom časopise Mladosť, ktorý sa podľa možností vydáva raz alebo dva razy počas školského roku.

Školská knižnica

 

Na našej základnej škole pracuje aj školská knižnica. Ona v svojej práci zahŕňa oblasti ako sú plánovanie a programovanie, výchovno-vzdelávaciu aktivitu, knižnično-informačnú činnosť, kultúrno verejnú činnosť a ostatné aktivity.

V súčasnosti knižnica obsahuje 10730 kníh z toho 10275 v žiackom fonde a 445 v učiteľskom fonde.

V knižnici pracujú Anna Kuľová a Jana Štaubová.

Prostredníctvom Ministerstva osvety do našej školy v šk. r. 2016/2017 prišli nové knihy ako sú Brat mlčanlivého vlka slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej, Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna amerického spisovateľa Marka Twaina, Kniha džunglí britského spisovateľa Radyarda Kiplinga, Jazvec pred súdom srbského spisovateľa Petra Kočića  a diela srbského spisovateľa Branislava Nušića Autobiografiu, Hajduci a Podozrivú osobu. Zo všetkých po 20 kníh.

Na druhom  Odbornom stretnutí slovenských knihovníkov v Srbsku, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2016. roku vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, naša školská knižnica dostala 23 slovenských kníh.

Otváracie hodiny školskej knižnice

pondelok – piatok

8.00 – 14.00

Školský výbor

Úlohou Školského výboru (ďalej len ŠV) je spravovanie školou. ŠV pozostáva z deviatich členov, ktorých si volia rodičia, zamestanci školy a miestna samospráva – každý po troch predstaviteľov.

ŠV má zákonom určené povinnosti a to sú schvaľovanie štatútu školy a všetkých pravidiel určených zákonom, schvaľovanie školského vzdelávacieho programu, rozvojového plánu školy, ročného plánu práce a ročných správ o činnosti školy. ŠV tiež schvaľuje finančný plán školy, plán odborného vzdelávania zamestnaných a iné. Pri rozhodovaní sa uplatňuje princíp väčšiny, čiže aby daný návrh bol schválený hlasovať zaň musia aspoň piati členovia výboru.

Mandát ŠV trvá 4 roky a aktuálni členovia sú:

Meno a priezvisko Navrhovateľ
1. Anna Halajová Učiteľská rada – Aktív nižších tried
2. Želimír Babinec Učiteľská rada – Aktív vyšších tried
3. Pavel Nosáľ Učiteľská rada – nepedagogický personál
4. Zuzana Kováčová Rada rodičov
5. Kvieta Hediová Rada rodičov
6. Vlasta Bačúrová Rada rodičov
7. Paľo Karlečík Miestne spoločenstvo
8. Zuzana Kotvášová Miestne spoločenstvo
9. Zuzana Ušáková Miestne spoločenstvo

História školy

Na začiatku 19. storočia naši predkovia opustili svoje bydliská na Slovensku a vydali sa na cestu za lepším životom na Dolnú zem. V roku 1806 Slováci – evanjelici – prišli do Padiny na Vojenskú hranicu. Usadili sa tu natrvalo. Hoci zápasili s rôznymi problémami a starosťami prvoradé im boli veci duchovné, cirkev a škola. Už roku 1806 otvorili školu s jednou triedou a jedným učiteľom Jánom Kováčikom.

Veľké zásluhy na poli šírenia gramotnosti v Padine mal horlivý Slovák, veľký národovec, spisovateľ a učiteľ Albert Martiš. Do Padiny prišiel roku 1877.  Učil prvú zmiešanú triedu, spolu 198 detí. Ľudia si ho obľúbili a už na Vianoce jeho deti vedeli celý šľabikár. Učil i dospelých.

Školstvo v Padine počas svojho vývinu bolo poznačené spoločenskou a politickou situáciou, ale vždy nositeľmi kultúrnej činnosti boli učitelia.

Po Druhej svetovej vojne zakladajú sa čítacie krúžky, organizujú sa kurzy pre negramotných, prednášky zo zdravotníctva a poľnohospodárstva.

Na osemročné školenie sa prechádzalo postupne. V školskom roku 1950/51  sa otvára VI. ročník,  1952/53 VII. ročník a v školskom roku 1954/55 bol otvorený ôsmy ročník. Po skončení ôsmeho ročníka žiaci skladali malú matúru.

Postupne sa počet žiakov zvyšoval a začal sa prejavovať akútny nedostatok školských miestností. Padinčania sa rozhodli vybudovať novú, centrálnu školu na mieste, kde bola stará škola. S výstavbou začali roku 1964 a 13. novembra roku  1966 slávnostne otvorili novú školskú budovu.

Rozhodnutím kabinetu prezidenta republiky zo dňa 11. 06. roku 1969 škola so slovenským vyučovacím jazykom dostala meno Základná škola maršala Tita v Padine.

Dnes je to súčasná zmodernizovaná škola. Má pekné učebne, kabinety,súčasný kabinet pre informatiku, zborovne, kinosálu, kuchyňu a jedáleň. Žiacka knižnica má okolo 10 tisíc kníh. Je tu i Titov kútik, keďže škola má jeho meno. Vo dvore sú športové ihriská, terény pre atletiku, zelené trávniky a kvetinové záhrady. Výučba je kabinetová a prebieha v dvoch zmenách.

Na škole pracuje veľký počet zaujímavých krúžkov a žiackych organizácií ako sú Detský zväzŽiacky parlament.

Žiaci a učitelia našej školy dosahujú pozoruhodné výsledky v rôznych oblastiach a úspešne reprezentujú školu ako v krajine, tak i v zahraničí. Často sa na republikových súťaženiach zo slovenčiny a srbčiny ako nematerinského jazyka umiestňujú na prvých priečkach. Pozoruhodné výsledky dosahujú i na recitačných súťaženiach.

Každoročne naši žiaci sa zúčastňujú i na medzinárodných súťaženiach z výtvarnej výchovy Ex libris a Súťaž digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorby na Slovensku a získavajú ceny.

Všetci si želáme, aby  história našej už polstoročnej školy pokračovala ďalej. Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na vzdelávanie v ďaľších stupňoch, ale aj formovať u detí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Stále platí, že škola je taká dobrá, akí sú v nej ľudia.

Fotografický krúžok

Do fotografického krúžku  sú zapojení zhruba desiati žiaci od piateho po ôsmy ročník, ktorí radi fotografujú a chcú sa o tom naučiť o niečo viac. Spracúvame tam témy ako sú základy fotoaparátu, kompozičné pravidlá, dôležitosť svetlosti, tajomstvá kvalitného portrétu, krajinky alebo makrofotografie a podobné. Samozrejme, nie sme orientovaní iba na teóriu, ale dôraz dávame aj na praktickú časť, čiže fotografujeme v okolí školy, prechádzame sa ulicami Padiny a plánujeme navštíviť aj naše zaujímavé blízke okolie. Taktiež sa zúčastňujeme na fotografických konkurzoch a súťažiach tak v Srbsku ako i v zahraničí.

Krúžok sa uskutočňuje každý druhý štvrok od 13:15 do 14:45 a pozostáva z jednej teoretickej a jednej praktickej hodiny.

Vedúcou krúžku je učiteľka výtvarnej kultúry Elena Tomášová.

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby

Naši žiaci doteraz boli veľmi úspešní na medzinárodnéj súťaži fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jayzkom slovenským v zahraničí, ktorú každý rok organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku.

Tam sme dosiahli nasledovné úspechy:

V roku 2013 boli to traja žiaci:

 • NINA GARAFIÁTOVÁ – 2. miesto v kategórii PORTRÉT – AUTOPORTRÉT
 • JÁN BABUCHNA – 2. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU
 • BLANKA PAVELOVÁ – 3. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU

V roku 2014 víťazi boli až piati žiaci:

 • SÁRA SRNKOVÁ – 1. miesto v kategórii CESTOU
 • VIKTOR VALENTA – 3. miesto v kategórii CESTOU
 • HANA ŠIRKOVÁ – 1. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
 • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
 • DIANA BOBOŠOVÁ – 1. miesto v kategórii MAKRO

V roku 2015 jedna žiačka dostala cenu za najkrajšiu fotografiu a dve žiačky cenu za najlepšie krátke video:

 • DIANA BOBOŠOVÁ – 2. miesto v kategórii MAKRO
 • MARTA ŽIAKOVÁ – 2. miesto za svoje video RIZIK
 • SÁRA MAMOJKOVÁ – 3. miesto za video PRESTÁVKA NA NAŠEJ ŠKOLE

V roku 2016 dve žiačky boli odmenené za svoje fotografie a jeden žiak za krátke video:

 • SVETLANA SLADEČEKOVÁ – 1. miesto v kategórii EXPERIMENT
 • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii V AKCII
 • ALEKS CICKA – pochválenie

Odmeneným žiakom gratulujeme a prajeme im mnoho úspechov v ďalšom vlastnom umeleckom vyjadrovaní.

Prestávka na našej škole:

 

Rizik:

 

no images were found

Ritmička sekcija

Ritmička sekcija u Osnovnoj školi ,,Maršal Tito” realizovala je svoje aktivnosti učešćem učenika na priredbama tokom školske godine. Aktivna je bila grupa devojčica V-VI razreda koja je nekoliko puta nastupala na priredbama posvećenim učenicima i roditeljima. Tu su i grupe devojčica I-II razreda, kao i II-III razreda. Članice ritmičke sekcije učestvovale su na školskim priredbama povodom primanja đaka prvaka u  Dečji savez, proslave Dana škole, Božića, i drugih priredbi. Nastavnice zadužene za ovu sekciju su Snežana Kotvaš i Jarmila Kotvaš Husarik.

 

autor teksta: Marija Kotvaš

This function has been disabled for .