Učenički parlament

Učenički parlament

U cilju ostvarivanja što kvalitetnijeg učešća učenika u celokupnom životu i radu škole, 2006. godine, oformljen je Učenički parlament. Parlament čine po dva predstavnika iz sedmog i osmog razreda kao i predstavnici specijalnog odeljenja u našoj školi. Sami članovi Učeničkog parlamenta na prvoj sednici usvajaju Poslovnik o radu UP, vrše izbor predsednika, njegovog zamenika i zapisničara.

Učenički parlament je institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

U okviru učeničkog parlamenta biće zastupljene aktivnosti i delatnosti vršnjačkog tima.

Radom Učeničkog parlamenta rukovode: Katarina Kotvaš, Nataša Stvorec i Lidija Funćik.

Plan rada parlamenta za 2016/2017. godinu:                                                                                         

Septembar:

 1. konstituisanje Učeničkog parlamenta;
 2. usvajanje Godišnjeg plana rada Učeničkog parlamenta;
 3. izbor rukovodstva školskog parlamenta;
 4. upoznavanje i potpisivanje kućnog reda;
 5. saradnja sa Dečjim savezom.

Oktobar:

 1. akcije oko realizacije Dečje nedelje, podela zaduženja;
 2. analiza Dečje nedelje;
 3. tekuća pitanja;
 4. orzanizovanje »Halloween« zabave viših razreda u saradnji sa Sekcijom iz engleskog jezika;
 5. saradnja sa Dečjim savezom.

Novembar:

 1. obeležavanje dana tolerancije;
 2. bezbednost učenika;
 3. zabava učenika viših razreda;
 4. tekuća pitanja;
 5. saradnja sa Dečjim savezom.

Decembar:

 1. analiza uspeha učenika u I polugodištu;
 2. tekuća pitanja;
 3. organizovanje kviza znanja učenika viših razreda;
 4. saradnja sa Dečjim savezom.

 

Januar:

 1. razmatranje uspaha učenika na kraju prvog polugodišta;
 2. davanje predloga za poboljšanje uspeha;
 3. učešće u obeležavanju školske slave Svetog Save;
 4. saradnja sa Dečjim savezom.

Februar:

 1. organizovanje zabave povodom Dana zaljubljenih;
 2. tekuća pitanja;
 3. saradnja sa Dečjim savezom.

 

Mart-april:

 1. organizovanje Dečjeg vašara;
 2. karaoke zabava
 3. pripreme za akciju uređenja škole i njene okoline;
 4. saradnja sa Dečjim savezom.

 

Maj-jun

 1. obeležavanje dana škole;
 2. planiranje i realizacija ankete, samovrednovanje sopstvenog rada Parlamenta;
 3. saradnja sa Dečjim savezom;
 4. pripreme i izrada smernica za rad u narednoj školskoj godini.