Žiacky parmalent pre školský rok 2022/2023

Žiacky parlament vznikol 2006. roku s cieľom dosiahnuť čím kvalitnejšiu účasť žiakov pri plánovaní a realizácii školského života a práce školy.

Parlament tvoria predstavitelia siedmeho a ôsmeho ročníka ako aj predstaviteľ špeciálnej triedy našej školy. Členovia Žiackeho parlamentu si na prvom zasadnutí sami vynesú Rokovací poriadok ŽP, zvolia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa.

Žiacky parlament je inštitúcia, ktorá poskytuje žiakom demokratický spôsob združovania sa za účelom zastupovania záujmov všetkých žiakov školy, ako aj participáciu žiakov pri rozhodovaní, ktoré sa ich priamo dotýka.

V rámci žiackeho parlamentu budú zastúpené tiež aktivity a činnosti rovesníckeho tímu. 

Žiaci členovia parlamentu:

VII-1 – Iveta Bokorová a Hana Strehovská

VII-2 – Jani Hlavatý a Andrej Bačúr

VIII  špeciálna trieda – Jaroslav Živojnov

VIII-1 – Jana Havelová a Daniel Krasko

VIII-2 – Anna Hlavčová a Nataly Kotvašová

Predsedom ŽP v tomto školskom roku je Daniel Krasko, podpredsedníčkou Anna Hlavčová a zapisovateľkou Hana Strehovská.

Prácu Žiackeho parlamentu vedú učiteľky Katarína Kotvášová – koordinátorka, Anna Povolná a Evka Karkušová.