Rada rodičov

Rada rodičov

Rada rodičov (ďalej len RR)  je samosprávnym orgánom rodičov a žiakov a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.  Jej poslaním je zastupovať záujmy rodičov žiakov, predkladať požiadavky a návrhy a spolupracovať s vedením školy. RR má toľko členov, koľko má škola tried, čiže každá trieda si volí jedného zástupcu a to na začiatku každého školského roku. Záväzky RR určené zákonom sú: návrh na predstaviteľa rodičov v odborných aktívoch pre rozvojové plánovanie a iné oblasti práce školy; účinkovanie v postupe navrhovania voliteľných predmetov; analýza návrhu rozvojového plánu, ročného plánu práce a správ o práci školy, hodnotenia a sebahodnotenia učiteľov; analýza používania prostriedkov z rodičovských dotácií pre školu; dávanie súhlasu k programu organizovania výletov a škôl v prírode a iné.

Členova RR na šk.rok 2018/2019

I.1 – Darinka Durgalová V.1 – Elena Bobošová špeciálna trieda – Zuzana Kováčová
I.2 – Ivana Hlavčová V.2 – Vlasta Bačúrová
I.3 – Zdenka Hučková V.3 – Mirjana Kraćicová
II.1 – Vesna Kucháriková VI.1 – Katarína Slivková
II.2 – Daniela Kutáleková VI.2 – Snežana Sabová
II.3 – Daniela Petrášová VI.3 – Anna Cinkotská
III.1 – Mariana Papová VII.1 – Jasmina Šimáková
III.2 – Anička Šofranková VII.2 – Mariana Šimáková
III.3 – Vesna Bobošová VII.3 – Daniela Imro
IV.1 – Mária Petrášová-Jakábová VIII.1 – Katarína Masáriková
IV.2 – Mariena Zemenová VIII.2 – Ján Holík
IV.3 – Vlasta Kováčová VIII.3 – Božena Brachnová