V sobotu 25.02.2017 roku v Kovačici bola okresná súťaž z matematiky. Z našej školy súťažili žiaci IV., V., VI. a VII. ročníka. Sú to žiaci Natália Sojáková IV.1, Boris Cicka IV.2, Vladislav Urban IV.3, Michael Kotváš V.1, Miroslav Mikuláš V.2, Andrej Trnovský V.2, Ivan Bokor VI.1, Svetlana Sládečeková VI.2, Gabriel Petráš VI.3 a Dušan Ďuriš VII.3. Výsledky sú nasledovné: piatak Miroslav Mikuláš bol pochválený za dosiahnutý úspech, Svetlana Sládečeková obsadila 3. miesto a Ivan Bokor 1. miesto v kategórii šiestakov.Viacej…

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou. Až v 80 percent okresov Srbska ani jeden žiak nepostúpil do vyššej súťaže.  Pre tieto dôvody  Združenie učiteľov cudzích jazykov a literatúr Srbska, ktoré bolo organizátorom súťaže, zaslalo Ministerstvu školstva, vedy a technologického rozvoja žiadosť o opakovanie okresnej súťaže. Ministerstvo pozorne preskúmalo návrh. Bohužiaľ, kalendár súťaží je urobený tak, že opakovanie by  sa prelínalo s inými udalosťami, takže neexistuje žiadna možnosť opakovania testu. Rozčarovaní rodičia, učitelia a predovšetkým žiaci čakajú na rozhodnutie Ministerstva o ďaľšom osude tejto nepríjemnej situácie.  Viacej…

Na okresnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2017 v Samoši, naši žiaci dosiahli nasledovné výsledky: ôsmak Andrej Šajben získal 2. mesto a siedmačka Sára Kotvášová 3. miesto. Žiakov na súťaž pripravoval profesor chémie Ján Sabo. Gratulujeme!Viacej…

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Na teste mali rôzne úlohy z vyučovacej  látky, ktorú spracovali zo zemepisu v prvom polročí. Prví traja žiaci zo VII. a prví traja žiaci z VIII. ročníka, ktorí získali najviac bodov na tejto súťaži, postúpili do okresnej súťaže, ktorá sa uskutoční 12.03.2017 v Uzdine. Sú to nasledovní žiaci: VII. ročník Sára Kotvášová 79 bodov Miroslav Dišpiter 77 bodov Dušan Ďuriš 58 bodov VIII. ročník Saša Valenta 74 Iveta Hudecová 48 Jana Vedejová 44   Prof. Vierka HlavatáViacej…

Vážení rodičia a návštevníci našej stránky, táto stránka má slúžiť na poskytnutie všeobecných informácií o všetkom, čo sa na našej škole robí. V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás, či už prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne.   Deň otvorených dverí v šk. r. 2017/2018 Mária Galasová Po – Pia od 10.00 – do 14.00  riaditeľka školy odborná služba Po – Pia od 10.00 – do 14.00 Konzultačné hodiny učiteľov šk. r. 2017 / 2018 Meno a priezvisko učiteľa Konzultačné hodiny Anka Tomeková pondelok 5.VH* Jarmila Husáriková Kotvášová štvrtok 2.VH Anna Halajová piatok 2.VH Božena Holubeková pondelok 6.VH Zuzana Valentová piatok 4.VH Mária Kotvášová štvrtokViacej…

  Literárno-novinársky krúžok má orientačne 20 členov, žiakov od 5. po 8. ročník. Žiaci so svojimi profesorkami slovenčiny Zuzanou Kotvášovou a Jaroslavou Staňovou pravidelne tvoria lyrické a epické žánre, ktoré majú umeleckú hodnotu a tie práce zasielajú do mládežníckeho časopisu Vzlet a robia literárne výstavy prác, ktoré sú vyložené v chodbe školy. Žiaci sa so svojou tvorbou taktiež zúčastňujú aj na rôznych literárnych súbehoch, tak miestneho, ako i republikového a medzinárodného charakteru, ako sú Kovačická mozaika, Čo dokáže pekné slovo, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Okrem toho, píšu i novinárske články, správy z našej školy, reportáže z výletov, robia interview s našimi úspešnými žiakmi, rôzne ankety atď. Naši žiaci píšu i doViacej…

  Na našej základnej škole pracuje aj školská knižnica. Ona v svojej práci zahŕňa oblasti ako sú plánovanie a programovanie, výchovno-vzdelávaciu aktivitu, knižnično-informačnú činnosť, kultúrno verejnú činnosť a ostatné aktivity. V súčasnosti knižnica obsahuje 10730 kníh z toho 10275 v žiackom fonde a 445 v učiteľskom fonde. V knižnici pracujú Anna Kuľová a Jana Štaubová. Prostredníctvom Ministerstva osvety do našej školy v šk. r. 2016/2017 prišli nové knihy ako sú Brat mlčanlivého vlka slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej, Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna amerického spisovateľa Marka Twaina, Kniha džunglí britského spisovateľa Radyarda Kiplinga, Jazvec pred súdom srbského spisovateľa Petra Kočića  a diela srbského spisovateľa Branislava Nušića Autobiografiu, Hajduci a Podozrivú osobu. ZoViacej…

Úlohou Školského výboru (ďalej len ŠV) je spravovanie školou. ŠV pozostáva z deviatich členov, ktorých si volia rodičia, zamestanci školy a miestna samospráva – každý po troch predstaviteľov. ŠV má zákonom určené povinnosti a to sú schvaľovanie štatútu školy a všetkých pravidiel určených zákonom, schvaľovanie školského vzdelávacieho programu, rozvojového plánu školy, ročného plánu práce a ročných správ o činnosti školy. ŠV tiež schvaľuje finančný plán školy, plán odborného vzdelávania zamestnaných a iné. Pri rozhodovaní sa uplatňuje princíp väčšiny, čiže aby daný návrh bol schválený hlasovať zaň musia aspoň piati členovia výboru. Mandát ŠV trvá 4 roky a aktuálni členovia sú: Zástupcovia zamestnancov: Želimír Babinec AnnaViacej…

Na začiatku 19. storočia naši predkovia opustili svoje bydliská na Slovensku a vydali sa na cestu za lepším životom na Dolnú zem. V roku 1806 Slováci – evanjelici – prišli do Padiny na Vojenskú hranicu. Usadili sa tu natrvalo. Hoci zápasili s rôznymi problémami a starosťami prvoradé im boli veci duchovné, cirkev a škola. Už roku 1806 otvorili školu s jednou triedou a jedným učiteľom Jánom Kováčikom. Veľké zásluhy na poli šírenia gramotnosti v Padine mal horlivý Slovák, veľký národovec, spisovateľ a učiteľ Albert Martiš. Do Padiny prišiel roku 1877.  Učil prvú zmiešanú triedu, spolu 198 detí. Ľudia si ho obľúbili a už na Vianoce jeho deti vedeli celý šľabikár. Učil i dospelých.Viacej…

Do fotografického krúžku  sú zapojení zhruba desiati žiaci od piateho po ôsmy ročník, ktorí radi fotografujú a chcú sa o tom naučiť o niečo viac. Spracúvame tam témy ako sú základy fotoaparátu, kompozičné pravidlá, dôležitosť svetlosti, tajomstvá kvalitného portrétu, krajinky alebo makrofotografie a podobné. Samozrejme, nie sme orientovaní iba na teóriu, ale dôraz dávame aj na praktickú časť, čiže fotografujeme v okolí školy, prechádzame sa ulicami Padiny a plánujeme navštíviť aj naše zaujímavé blízke okolie. Taktiež sa zúčastňujeme na fotografických konkurzoch a súťažiach tak v Srbsku ako i v zahraničí. Krúžok sa uskutočňuje každý druhý štvrok od 13:15 do 14:45 a pozostáva z jednej teoretickej aViacej…