Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Na teste mali rôzne úlohy z vyučovacej  látky, ktorú spracovali zo zemepisu v prvom polročí. Prví traja žiaci zo VII. a prví traja žiaci z VIII. ročníka, ktorí získali najviac bodov na tejto súťaži, postúpili do okresnej súťaže, ktorá sa uskutoční 12.03.2017 v Uzdine. Sú to nasledovní žiaci: VII. ročník Sára Kotvášová 79 bodov Miroslav Dišpiter 77 bodov Dušan Ďuriš 58 bodov VIII. ročník Saša Valenta 74 Iveta Hudecová 48 Jana Vedejová 44   Prof. Vierka HlavatáViacej…

Vážení rodičia a návštevníci našej stránky, táto stránka má slúžiť na poskytnutie všeobecných informácií o všetkom, čo sa na našej škole robí. V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás, či už prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne.   Deň otvorených dverí v šk. r. 2017/2018 Mária Galasová Po – Pia od 10.00 – do 14.00  riaditeľka školy odborná služba Po – Pia od 10.00 – do 14.00 Konzultačné hodiny učiteľov šk. r. 2017 / 2018 Meno a priezvisko učiteľa Konzultačné hodiny Anka Tomeková pondelok 5.VH* Jarmila Husáriková Kotvášová štvrtok 2.VH Anna Halajová piatok 2.VH Božena Holubeková pondelok 6.VH Zuzana Valentová piatok 4.VH Mária Kotvášová štvrtokViacej…

  Literárno-novinársky krúžok má orientačne 20 členov, žiakov od 5. po 8. ročník. Žiaci so svojimi profesorkami slovenčiny Zuzanou Kotvášovou a Jaroslavou Staňovou pravidelne tvoria lyrické a epické žánre, ktoré majú umeleckú hodnotu a tie práce zasielajú do mládežníckeho časopisu Vzlet a robia literárne výstavy prác, ktoré sú vyložené v chodbe školy. Žiaci sa so svojou tvorbou taktiež zúčastňujú aj na rôznych literárnych súbehoch, tak miestneho, ako i republikového a medzinárodného charakteru, ako sú Kovačická mozaika, Čo dokáže pekné slovo, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Okrem toho, píšu i novinárske články, správy z našej školy, reportáže z výletov, robia interview s našimi úspešnými žiakmi, rôzne ankety atď. Naši žiaci píšu i doViacej…

  Na našej základnej škole pracuje aj školská knižnica. Ona v svojej práci zahŕňa oblasti ako sú plánovanie a programovanie, výchovno-vzdelávaciu aktivitu, knižnično-informačnú činnosť, kultúrno verejnú činnosť a ostatné aktivity. V súčasnosti knižnica obsahuje 10730 kníh z toho 10275 v žiackom fonde a 445 v učiteľskom fonde. V knižnici pracujú Anna Kuľová a Jana Štaubová. Prostredníctvom Ministerstva osvety do našej školy v šk. r. 2016/2017 prišli nové knihy ako sú Brat mlčanlivého vlka slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej, Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna amerického spisovateľa Marka Twaina, Kniha džunglí britského spisovateľa Radyarda Kiplinga, Jazvec pred súdom srbského spisovateľa Petra Kočića  a diela srbského spisovateľa Branislava Nušića Autobiografiu, Hajduci a Podozrivú osobu. ZoViacej…

Úlohou Školského výboru (ďalej len ŠV) je spravovanie školou. ŠV pozostáva z deviatich členov, ktorých si volia rodičia, zamestanci školy a miestna samospráva – každý po troch predstaviteľov. ŠV má zákonom určené povinnosti a to sú schvaľovanie štatútu školy a všetkých pravidiel určených zákonom, schvaľovanie školského vzdelávacieho programu, rozvojového plánu školy, ročného plánu práce a ročných správ o činnosti školy. ŠV tiež schvaľuje finančný plán školy, plán odborného vzdelávania zamestnaných a iné. Pri rozhodovaní sa uplatňuje princíp väčšiny, čiže aby daný návrh bol schválený hlasovať zaň musia aspoň piati členovia výboru. Mandát ŠV trvá 4 roky a aktuálni členovia sú: Zástupcovia zamestnancov: Želimír Babinec AnnaViacej…

Na začiatku 19. storočia naši predkovia opustili svoje bydliská na Slovensku a vydali sa na cestu za lepším životom na Dolnú zem. V roku 1806 Slováci – evanjelici – prišli do Padiny na Vojenskú hranicu. Usadili sa tu natrvalo. Hoci zápasili s rôznymi problémami a starosťami prvoradé im boli veci duchovné, cirkev a škola. Už roku 1806 otvorili školu s jednou triedou a jedným učiteľom Jánom Kováčikom. Veľké zásluhy na poli šírenia gramotnosti v Padine mal horlivý Slovák, veľký národovec, spisovateľ a učiteľ Albert Martiš. Do Padiny prišiel roku 1877.  Učil prvú zmiešanú triedu, spolu 198 detí. Ľudia si ho obľúbili a už na Vianoce jeho deti vedeli celý šľabikár. Učil i dospelých.Viacej…

Do fotografického krúžku  sú zapojení zhruba desiati žiaci od piateho po ôsmy ročník, ktorí radi fotografujú a chcú sa o tom naučiť o niečo viac. Spracúvame tam témy ako sú základy fotoaparátu, kompozičné pravidlá, dôležitosť svetlosti, tajomstvá kvalitného portrétu, krajinky alebo makrofotografie a podobné. Samozrejme, nie sme orientovaní iba na teóriu, ale dôraz dávame aj na praktickú časť, čiže fotografujeme v okolí školy, prechádzame sa ulicami Padiny a plánujeme navštíviť aj naše zaujímavé blízke okolie. Taktiež sa zúčastňujeme na fotografických konkurzoch a súťažiach tak v Srbsku ako i v zahraničí. Krúžok sa uskutočňuje každý druhý štvrok od 13:15 do 14:45 a pozostáva z jednej teoretickej aViacej…

Naši žiaci doteraz boli veľmi úspešní na medzinárodnéj súťaži fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jayzkom slovenským v zahraničí, ktorú každý rok organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku. Tam sme dosiahli nasledovné úspechy: V roku 2013 boli to traja žiaci: NINA GARAFIÁTOVÁ – 2. miesto v kategórii PORTRÉT – AUTOPORTRÉT JÁN BABUCHNA – 2. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU BLANKA PAVELOVÁ – 3. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU V roku 2014 víťazi boli až piati žiaci: SÁRA SRNKOVÁ – 1. miesto v kategórii CESTOU VIKTOR VALENTA – 3. miesto v kategórii CESTOU HANA ŠIRKOVÁ – 1. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHUViacej…

Ritmička sekcija u Osnovnoj školi ,,Maršal Tito” realizovala je svoje aktivnosti učešćem učenika na priredbama tokom školske godine. Aktivna je bila grupa devojčica V-VI razreda koja je nekoliko puta nastupala na priredbama posvećenim učenicima i roditeljima. Tu su i grupe devojčica I-II razreda, kao i II-III razreda. Članice ritmičke sekcije učestvovale su na školskim priredbama povodom primanja đaka prvaka u  Dečji savez, proslave Dana škole, Božića, i drugih priredbi. Nastavnice zadužene za ovu sekciju su Snežana Kotvaš i Jarmila Kotvaš Husarik.   autor teksta: Marija KotvašViacej…

Folklórny krúžok Základnej školy maršala Tita v Padine pracuje nepretržite a vždy sa zúčastňuje na rôznych podujatiach. Každoročne predstavuje školu na Obecnej prehliadke chórov, folklórov a orchestrov, zúčastňuje sa na DFF Zlatá brána v Kysáči, ako i na rôznych kultúrno-umeleckých programoch v našej osade. Tiež sa Detský folklórny súbor našej školy prezentoval aj v zahraničí a to v Slovenskej republike, v Bratislave, Banskej Bystrici, Tlmačoch, Starom Tekove a iných mestách. V minulom školskom roku sa folklórny krúžok zúčastnil na 21. ročníku regionálnej prehliadky ľudovej slovesnosti detí základných škôl ČRIEPKY 2017, ktorá sa uskutočnila 28. mája v Tlmačoch. Choreografi sú naši učitelia, ktorí si vážia ľudovú kultúru a predovšetkým sa snažia zachovať naše padinské zvyky a obyčaje, piesne a tance. V školskom rokuViacej…