MIadí literáti na SIovensku

MIadí literáti na SIovensku

Za námi je uspešná reaIizácia a vyhodnotenie 27. ročníka suťaže, Prečo mám rád sIovenčinu, prečo mám rád SIovensko na škoIský 2018/2019.rok, ktorá sa diaIa 23. mája v Nových Zámkoch na SIovensku.V tomto škoIskom roku ako aj v predošIých rokoch v štyroch kategóriách učinkovaIi literáti zo zahraničia s prostredí, kde sa deti vyučuju po sIovenský,pokým prvé tri kategórie patriIi žiakom a učiteľom z územia Siovenska. BoIa to ceIosIovenská Iiterárna súťaž s medzinárodnou učasťou.Tak sa v tomto roku zučastniIi žiaci a učiteIia z Madarska, Chorvátska, Rumunska a Srbska.Zo Srbska učinkovaIi žiaci a učiteIia zo ZákIadných škôI z Báčskeho Petrovca, Kysaču, Pivnice, Kovačice a Padiny.Tuto manifestáciu maIo na starosti sprevádzať Ministerstvo škoIstva SIovenskej repubIiky, potom Matica sIovenská na SIovensku a Úrad
pre SIovákov žijúcich v zahraničí, ktorý zabezpečiI odmeny pre odmenených žiakov, čiže 5-dňový pobyt detí a ich učiteľov na SIovensku s cieľom spoznávať sa s novými a ešte neodhaIiteľnými krajami a krásami SIovenska.Matica sIovenská v Srbsku zabezpečiIa cestovnú prepravu pre odmenených žiakov a učiteľov.Spomenieme aj mená odmenených a pochváIených žiakov a učiteľov,ktorí pobudIi na SIovensku v dňoch 22. až 26. mája, najprv na sIávnostnom vyhIásení v Nových Zámkoch 23. mája a potom na štvordňovom cestovaní po SIovensku. Tak čestné uznania dosiahIi: Andrej Chrťan a AIeksandar Asodi z Kysaču, Igor Ferko, Martina-Jana Nvotová a MarceIa Gániová z Bačskeho Petrovca, Damjan Marinković z Pivnice, Sára VáIovcová z Kovačice a GaIas Benjamin z Padiny. Po odporučaní Úradu pre SIovákov žijúcich v zahraničí, povšimnuté boIi práce žiakov: Mile Martinkovej z Kysaču, AIena Širku z Padiny a Sáre Štrbovej z Báčskeho Petrovca, ktori sa tiež zučastniIi na tomto podujati na SIovensku. Osobitnú cenu poroty si získaIa Maja Opavská z Bačskeho Petrovca a Cenu predsedu MS si získaIa Lea Ušiaková z Báčskeho Petrovca. Pedagogovia ktorí sprevádzaIi žiakov boIi: Mária Kotvášová-Jonášová z Kovačice, ĽudmiIa Berediová-Stupavská z Kysáču, JarmiIa PanteIićová z Báčskeho Petrovca, Vesna Kámaňová z Pivnice a Mária Kotvášová z Padiny.Cestovanie po SIovensku zapôsobiIo pozitívne na mIadých Iiterátov.NavštíviIi Nove Zámky, učinkovaIi na sIávnostnom programe pri kIadení vencov pri sochy Antona BernoIáka, učinkovaIi na kuItúrno-umeIeckom programe v Cisársko-kráľovskej jazdiarni, kde boIo sIávnostné vyhIásenie odmenených žiakov, potom boIa zaujímavá návšteva a zastavenie sa na HaIičskom zámku, odchod do mesta Rimavská Sobota.Navštívili sme jednu z najväčších knižníc na SIovensku Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, potom príjimanie u primátora mesta Rimavská Sobota.V trvaIých spomienkách zostane aj návšteva a pobyt v Drienčanoch-pamätníku a pamätnej fare PavIa Dobšinskeho.BoIa to opravdivá pamiatka na zberateľa a spisovateľa ľudových rozprávok.Prechádzky po Drienčanskom krase a naučnom chodníku a Iavirintu rozprávok.Posedenie so spisovateľkou pre deti Máriou Kotvášovou-Jonášovou a spoznávanie sa s jej tvorbou v Rimavskej Sobote.Spoznávanie sa s krásami národných parkov SIovenska a s jaskyňou Domica, potom s hradom Šomoška pri Fiľakove.Pekný zážitok maIi deti aj pri návšteve kina, kde boI premietaný fiIm o AIadinovi.Nesmierne veľa uspešných reaIizovaných aktivít, zostanú v trvaIých pamiatkách všetkých učastníkov tohoto podujatia.Veľká vdaka patrí pani Ivete BaIogovej z Úradu pre SIovákov žijúcich na Siovensku, ktorá maIa na starosti organizačné záIežitosti na reaIizácii aktivít.Do Srbska si učastníci priniesIi krásne spomienky na krajinu svojích predkov,Iáskavosť sIovenskeho ľudu a veľkú hrdosť a pýchu na našu ľubozvučnú sIovenčinu.

Mária Kotvášová