Žiaci

Učiteľ Predmet Mesiac Týždeň v mesiaci Trieda Anka Tomeková Jarmila Husáriková Anna Halajová slovenský jazyk apríl máj 2. 2. III.1 III.2 III.3 Božena Holubeková Zuzana Valentová Mária Kotvášová   slovenský jazyk október december marec máj 2. 1. 2. 2. IV.1 IV.2 IV.3 Božena Holubeková Zuzana Valentová Mária Kotvášová   matematika november december marec máj 2. 2. 4. 3. IV.1 IV.2 IV.3 Snežana Kotvášová srbský jazyk november apríl 2. 3. III.1,III.2,III.3 Zuzana Kotvášová slovenský jazyk október november marec máj 2. 4. 2. 4. V.2,VI.2,VII.2,VII.3,VIII.3 Jaroslava Staňová slovenský jazyk október november marec máj 2. 4. 2. 4. V.1,VI.1,VII.1,VIII.1,VIII.2 Jana Štaubová slovenský jazyk október december marec máj 3.Viacej…

U cilju ostvarivanja što kvalitetnijeg učešća učenika u celokupnom životu i radu škole, 2006. godine, oformljen je Učenički parlament. Parlament čine po dva predstavnika iz sedmog i osmog razreda kao i predstavnici specijalnog odeljenja u našoj školi. Sami članovi Učeničkog parlamenta na prvoj sednici usvajaju Poslovnik o radu UP, vrše izbor predsednika, njegovog zamenika i zapisničara. Učenički parlament je institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču. U okviru učeničkog parlamenta biće zastupljene aktivnosti i delatnosti vršnjačkog tima. Radom Učeničkog parlamenta rukovode: Katarina Kotvaš, Nataša Stvorec i LidijaViacej…