Category Úspechy našich žiakov

Vianočná rozprávka

V stredu 22.12.2021 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bolo udeľovanie odmien prvého ročníka súťaže o najkrajšie detské výtvarné práce na tému Vianočná rozprávka. Účasť na tomto súbehu brali i žiaci našej školy. Ž vyše 400 výtvarných prác odmenení boli i dvaja žiaci našej školy, Jana Žolnajová V1 a Miroslav Fiľka VIII2 a z ich prác sú zhotovené pohľadnice. Práce na súbeh zaslal učiteľ Janko Kolárik. GRATULUJEME!

Súťaž v stolnom tenise

16. decembra v Soko Banji prebiehala republiková súťaž v stolnom tenise. Naše stolnotenistky Jana Havelová a Maja Vaňová dosiahli pozoruhodné výsledky. V skupinovej hre obsadili prvé miesto a v jednotliveckej kategórii Jana Havelová obsadila tiež prvé miesto a tak sa stali najlepšie hráčky v našom štáteGratulujeme.

Poznaj svoju minulosť

Dnes si sily zmerali žiaci základných škôl vo vedomostnom kvíze Poznaj svoju minulosť, ktorý prebiehal v Starej Pazove. Žiaci našej školy obsadili tretie miesto. Blahoželáme žiakom ako i profesorovi Miroslavovi Juricovi

797910 comments2 sharesLikeCommentShare

Súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky

Dňa 18. mája sa uskutočnila súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky v Báčskom Petrovci.
Žiak II. 2 triedy Dejan Nosáľ si získal krásne výsledky.
V šachu, kategórii druhých tried, Dejan si obsadil 1. miesto.V kategórii od prvého do štvrtého ročníka, 3. miesto.V skladaní Rubikovej kocky, v kategórii od prvého do ôsmého ročníka, Dejan si získal 3. miesto.
Gratulujeme!

MIadí literáti na SIovensku

MIadí literáti na SIovensku

Za námi je uspešná reaIizácia a vyhodnotenie 27. ročníka suťaže, Prečo mám rád sIovenčinu, prečo mám rád SIovensko na škoIský 2018/2019.rok, ktorá sa diaIa 23. mája v Nových Zámkoch na SIovensku.V tomto škoIskom roku ako aj v predošIých rokoch v štyroch kategóriách učinkovaIi literáti zo zahraničia s prostredí, kde sa deti vyučuju po sIovenský,pokým prvé tri kategórie patriIi žiakom a učiteľom z územia Siovenska. BoIa to ceIosIovenská Iiterárna súťaž s medzinárodnou učasťou.Tak sa v tomto roku zučastniIi žiaci a učiteIia z Madarska, Chorvátska, Rumunska a Srbska.Zo Srbska učinkovaIi žiaci a učiteIia zo ZákIadných škôI z Báčskeho Petrovca, Kysaču, Pivnice, Kovačice a Padiny.Tuto manifestáciu maIo na starosti sprevádzať Ministerstvo škoIstva SIovenskej repubIiky, potom Matica sIovenská na SIovensku a Úrad
pre SIovákov žijúcich v zahraničí, ktorý zabezpečiI odmeny pre odmenených žiakov, čiže 5-dňový pobyt detí a ich učiteľov na SIovensku s cieľom spoznávať sa s novými a ešte neodhaIiteľnými krajami a krásami SIovenska.Matica sIovenská v Srbsku zabezpečiIa cestovnú prepravu pre odmenených žiakov a učiteľov.Spomenieme aj mená odmenených a pochváIených žiakov a učiteľov,ktorí pobudIi na SIovensku v dňoch 22. až 26. mája, najprv na sIávnostnom vyhIásení v Nových Zámkoch 23. mája a potom na štvordňovom cestovaní po SIovensku. Tak čestné uznania dosiahIi: Andrej Chrťan a AIeksandar Asodi z Kysaču, Igor Ferko, Martina-Jana Nvotová a MarceIa Gániová z Bačskeho Petrovca, Damjan Marinković z Pivnice, Sára VáIovcová z Kovačice a GaIas Benjamin z Padiny. Po odporučaní Úradu pre SIovákov žijúcich v zahraničí, povšimnuté boIi práce žiakov: Mile Martinkovej z Kysaču, AIena Širku z Padiny a Sáre Štrbovej z Báčskeho Petrovca, ktori sa tiež zučastniIi na tomto podujati na SIovensku. Osobitnú cenu poroty si získaIa Maja Opavská z Bačskeho Petrovca a Cenu predsedu MS si získaIa Lea Ušiaková z Báčskeho Petrovca. Pedagogovia ktorí sprevádzaIi žiakov boIi: Mária Kotvášová-Jonášová z Kovačice, ĽudmiIa Berediová-Stupavská z Kysáču, JarmiIa PanteIićová z Báčskeho Petrovca, Vesna Kámaňová z Pivnice a Mária Kotvášová z Padiny.Cestovanie po SIovensku zapôsobiIo pozitívne na mIadých Iiterátov.NavštíviIi Nove Zámky, učinkovaIi na sIávnostnom programe pri kIadení vencov pri sochy Antona BernoIáka, učinkovaIi na kuItúrno-umeIeckom programe v Cisársko-kráľovskej jazdiarni, kde boIo sIávnostné vyhIásenie odmenených žiakov, potom boIa zaujímavá návšteva a zastavenie sa na HaIičskom zámku, odchod do mesta Rimavská Sobota.Navštívili sme jednu z najväčších knižníc na SIovensku Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, potom príjimanie u primátora mesta Rimavská Sobota.V trvaIých spomienkách zostane aj návšteva a pobyt v Drienčanoch-pamätníku a pamätnej fare PavIa Dobšinskeho.BoIa to opravdivá pamiatka na zberateľa a spisovateľa ľudových rozprávok.Prechádzky po Drienčanskom krase a naučnom chodníku a Iavirintu rozprávok.Posedenie so spisovateľkou pre deti Máriou Kotvášovou-Jonášovou a spoznávanie sa s jej tvorbou v Rimavskej Sobote.Spoznávanie sa s krásami národných parkov SIovenska a s jaskyňou Domica, potom s hradom Šomoška pri Fiľakove.Pekný zážitok maIi deti aj pri návšteve kina, kde boI premietaný fiIm o AIadinovi.Nesmierne veľa uspešných reaIizovaných aktivít, zostanú v trvaIých pamiatkách všetkých učastníkov tohoto podujatia.Veľká vdaka patrí pani Ivete BaIogovej z Úradu pre SIovákov žijúcich na Siovensku, ktorá maIa na starosti organizačné záIežitosti na reaIizácii aktivít.Do Srbska si učastníci priniesIi krásne spomienky na krajinu svojích predkov,Iáskavosť sIovenskeho ľudu a veľkú hrdosť a pýchu na našu ľubozvučnú sIovenčinu.

Mária Kotvášová

Fotografická súťaž

Fotografická súťaž

Uskutočnila sa druhá fotografická súťaž Spolku školských knižníc na tému Pohľadnica zo školskéj knižnice. Zúčastnili sa mladí fotografi zo základných a stredných škôl z celého Srbska. Náš žiak Michael Kotváš získal 3. miesto so svojou fotografiou pod názvom Ambicioznost.

Gratulujeme!

Republiková súťaž zo srbského jazyka

Dňa 12. mája sa uskutočnila republiková súťaž zo srbského jazyka v Novom Sade v základnej škole Sonja Marinković. Zúčastnili sa žiačky siedmeho a ôsmeho ročníka. Dievčatá chystali profesorky Katarína Kotvášová a Ľudmila Dubovská. Dosiahli skvelé výsledky.

siedmy ročník

Diana Petrášová – 1. miesto
Nataša Pavelová – 2. miesto
Andrea Pokorácka – 3. miesto
Ivana Haníková

ôsmy ročník

Tijana Bešková – 2. miesto
Zuzana Hlavčová – 3. miesto
Valentína Valentová
Marína Mikulašová
Viktória Viková

Gratulujeme !

This function has been disabled for .