MIadí literáti na SIovensku

MIadí literáti na SIovensku

Za námi je uspešná reaIizácia a vyhodnotenie 27. ročníka suťaže, Prečo mám rád sIovenčinu, prečo mám rád SIovensko na škoIský 2018/2019.rok, ktorá sa diaIa 23. mája v Nových Zámkoch na SIovensku.V tomto škoIskom roku ako aj v predošIých rokoch v štyroch kategóriách učinkovaIi literáti zo zahraničia s prostredí, kde sa deti vyučuju po sIovenský,pokým prvé tri kategórie patriIi žiakom a učiteľom z územia Siovenska. BoIa to ceIosIovenská Iiterárna súťaž s medzinárodnou učasťou.Tak sa v tomto roku zučastniIi žiaci a učiteIia z Madarska, Chorvátska, Rumunska a Srbska.Zo Srbska učinkovaIi žiaci a učiteIia zo ZákIadných škôI z Báčskeho Petrovca, Kysaču, Pivnice, Kovačice a Padiny.Tuto manifestáciu maIo na starosti sprevádzať Ministerstvo škoIstva SIovenskej repubIiky, potom Matica sIovenská na SIovensku a Úrad
pre SIovákov žijúcich v zahraničí, ktorý zabezpečiI odmeny pre odmenených žiakov, čiže 5-dňový pobyt detí a ich učiteľov na SIovensku s cieľom spoznávať sa s novými a ešte neodhaIiteľnými krajami a krásami SIovenska.Matica sIovenská v Srbsku zabezpečiIa cestovnú prepravu pre odmenených žiakov a učiteľov.Spomenieme aj mená odmenených a pochváIených žiakov a učiteľov,ktorí pobudIi na SIovensku v dňoch 22. až 26. mája, najprv na sIávnostnom vyhIásení v Nových Zámkoch 23. mája a potom na štvordňovom cestovaní po SIovensku. Tak čestné uznania dosiahIi: Andrej Chrťan a AIeksandar Asodi z Kysaču, Igor Ferko, Martina-Jana Nvotová a MarceIa Gániová z Bačskeho Petrovca, Damjan Marinković z Pivnice, Sára VáIovcová z Kovačice a GaIas Benjamin z Padiny. Po odporučaní Úradu pre SIovákov žijúcich v zahraničí, povšimnuté boIi práce žiakov: Mile Martinkovej z Kysaču, AIena Širku z Padiny a Sáre Štrbovej z Báčskeho Petrovca, ktori sa tiež zučastniIi na tomto podujati na SIovensku. Osobitnú cenu poroty si získaIa Maja Opavská z Bačskeho Petrovca a Cenu predsedu MS si získaIa Lea Ušiaková z Báčskeho Petrovca. Pedagogovia ktorí sprevádzaIi žiakov boIi: Mária Kotvášová-Jonášová z Kovačice, ĽudmiIa Berediová-Stupavská z Kysáču, JarmiIa PanteIićová z Báčskeho Petrovca, Vesna Kámaňová z Pivnice a Mária Kotvášová z Padiny.Cestovanie po SIovensku zapôsobiIo pozitívne na mIadých Iiterátov.NavštíviIi Nove Zámky, učinkovaIi na sIávnostnom programe pri kIadení vencov pri sochy Antona BernoIáka, učinkovaIi na kuItúrno-umeIeckom programe v Cisársko-kráľovskej jazdiarni, kde boIo sIávnostné vyhIásenie odmenených žiakov, potom boIa zaujímavá návšteva a zastavenie sa na HaIičskom zámku, odchod do mesta Rimavská Sobota.Navštívili sme jednu z najväčších knižníc na SIovensku Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, potom príjimanie u primátora mesta Rimavská Sobota.V trvaIých spomienkách zostane aj návšteva a pobyt v Drienčanoch-pamätníku a pamätnej fare PavIa Dobšinskeho.BoIa to opravdivá pamiatka na zberateľa a spisovateľa ľudových rozprávok.Prechádzky po Drienčanskom krase a naučnom chodníku a Iavirintu rozprávok.Posedenie so spisovateľkou pre deti Máriou Kotvášovou-Jonášovou a spoznávanie sa s jej tvorbou v Rimavskej Sobote.Spoznávanie sa s krásami národných parkov SIovenska a s jaskyňou Domica, potom s hradom Šomoška pri Fiľakove.Pekný zážitok maIi deti aj pri návšteve kina, kde boI premietaný fiIm o AIadinovi.Nesmierne veľa uspešných reaIizovaných aktivít, zostanú v trvaIých pamiatkách všetkých učastníkov tohoto podujatia.Veľká vdaka patrí pani Ivete BaIogovej z Úradu pre SIovákov žijúcich na Siovensku, ktorá maIa na starosti organizačné záIežitosti na reaIizácii aktivít.Do Srbska si učastníci priniesIi krásne spomienky na krajinu svojích predkov,Iáskavosť sIovenskeho ľudu a veľkú hrdosť a pýchu na našu ľubozvučnú sIovenčinu.

Mária Kotvášová

Závereční tanec maturantov

Maturanti základných škôl z celej obce tancovali quadrille – štvorylku a tiež srbské kolo. Boli tu i naši ôsmaci. Do kola sa chytalo 300 mladých maturantov a veľkých maturantov, ktorí na záver pustili do vzduchu balóny so svojimi želaniami. Bol to emotívny koniec jedného školenia a začiatok nejakého nového životného úseku. Po tanci si ôsmaci obzreli kovačické gymnázium, kde im premietli kratší film o škole a predviedli viaceré ukážkové cvičenia.

Holubička na Slovensku

V prvý májový víkend, Detský folklórny súbor Holubička, pobudol na Slovensku v Trenčianskej Turnej. Bola to spätná návšteva, keďže minuloročné padinské oslavy spestril Detský folklórny súbor Štvorlístok . Počas pobytu na Slovensku, Holubičkári vystupovali v piatok na programe venovanom žiakom materskej školy, základnej školy ako i ich učiteľom. Hostia mali predniesť dvadsať minútový program. Okrem Holubičky na 20. ročníku Detského folklóreho festivalu učinkoval i súbor Leváranek zo Záhoria. Domáci súbor Štvorlístok tento rok má dve veľké oslavy, 35 rokov pôsobenia Detského folklórneho súbou Švorlístok a 20. ročník, už spomenutého festivalu. V piatok po ukončení programu, všetci učinkujúci sa zoskupili a učili sme sa tance, ktoré sme potom predniesli obecenstvu na centrálnom programe v sobotu podvečer. Leváranek nás naučil tanec Čerešnička, Štvorlístok tanec Hrozená a Holubička učila ostatných učinkujúcich tanec z nášho kraja ako čo je Hojra, ktorý sme v minuloročnej choreografii aj my osvojili. Je to starý padinský tanec, ktorý sa spolu s Erdelenkou a sirotou tančil na zábavách a svadbách. V sobotu doobedu sme navštívili Trenčiansky hrad a pobavili sme sa i v meste Trenčín. V rámci návštevy v sobotu poobede sme mali prijatie u primátora, defilé a tiež slávnostné prijatie v Etno dome, ktoré je súčasťou združenia žien. Po galaprograme bola slávnostná večera a pre folkloristov spoločná zábava. Holubičkári si priniesli zo zájazdu krásne dojmy a sľuby, že spoluprácu a družbu predĺžia. Cestou späť zastavili sme sa na Bratislavskom hrade a odtiaľ smerom do Padiny.

Svetový deň Zeme

Svetový deň Zeme

Dňa 22. apríla si celosvetovo pripomíname sviatok našej modrej planéty Deň Zeme. Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie ekostopy na životnom prostredí a zdraví našej planéty. Záleží len na nás, koľko si z nej „odhryzieme“ pre seba a koľko necháme budúcim generáciam, lebo máme iba jednu planétu. Keďže na planéte nás v súčasnosti žije približne 6,5 miliárd, prírodné zdroje spotrebúvame rýchlejšie ako sa dokážu obnoviť.
Siahame na dno zásob a preto je tu Deň Zeme, aby sme si uvedomili, že životné prostredie je potrebné chániť.
Vychádzajúc z tohto poznania sa žiaci každoročne zapájajú do rôzných aktivít výchovno-vzdelávacieho charakteru ako čo je sadenie stromčekov, zariadenie okolia školy a parku.Tento rok žiaci IV. 3 triedy realizovali i projektovú výučbu. Zúčastnili sa všetci žiaci, ako i učitelia na našej škole. Zapojila sa školská knižnica, Ekologický krúžok a znovu sa konal zber plástových vrchnákov. Usilovne sa pracovalo, ale aj všetkým bolo veselo v práci.

Učebňa v prírode

Spolupráca rodičov a našej školy vždy bola na vysokej úrovni. Každoročne sa rodičia snažia, aby sa vylepšili podmienky, pre vzdelávanie svojích detí.Tentokrát, človek s veľkým srdcom a neúnavnými rukami bol, rodič Pavel Hučka. Pavel Hučka a jeho kolegovia, utvorili nám učebňu v prírode, kde žiaci budú môcť tráviť čas v peknom prostredí a pekné chvíle vo výučbe. Zariadili pieskovisko, kde umiestnili nový piesok, ako i fudbalové ihrisko. Urobili nám obrovskú radosť, za čo im zo srdca ďakujeme.

Veľkonočné radosti

Deti majú rady Veľkú noc preto, že je spojená s množstvom zvykov a tradícii, ktoré sa im páčia. Samozrejme nezabúdame na to, že je to najstarší a najvýznamnejší sviatok. Žiaci našej školy majú šikovné ručičky, preto sa pustili do práce. Spolu so svojou pani učiteľkou Elzinou Murtezaniovou urobili nástennú tabuľu na tému Veľká noc, a tiež spracovali tému Ktoré zviera mám rád. Tvorivé nápady sú vždy prítomné a krásne výsledky sú tuná.

Oddiel skautov Jánošík

Oddiel skautov Jánošík, nás navštívil v stredu 10. apríla a urobil prezentáciu pre žiakov nižších ročníkov.
Zápis nových členov sa bude konať v nedeľu 14. apríla o 15. hodine na detskom ihrisku, v Havelovom parku. V prípade dažďa, zápis sa odloží.

Prednáška Droga – Ne, škola Da

Aj ked´sa o drogách veľa a často hovorí, myslíme si, že je naozaj nutné, aby žiaci a učitelia túto problematiku spoznali viac.V rámci protidrogovej prevencie si žiaci siedmého ročníka vypočuli prednášku pod názvom Droga – Ne, škola Da.Prednášatelky boli Ana Kurai a Jelena Anđelkovićová z Pančeva.

Divadielko zo Zreňaninu

Dňa 8. apríla nás navštívilo divadielko pre deti zo Zreňaninu.Každoročne prichádzajú do našej školy.Tentoraz žiakom predstavili remeslá, ktoré im boli zaujímave a mohli sa zúčastniť ako pomocníci.Divadielko bolo plné žartov, z čoho mali deti najväčšiu radosť.Krajčírka, kuchár a kaderník, tri remeslá v jednom divadielku.Divadielko bolo sprevádzané hudbou, piesňou a veseloú náladou, čiže bolo to milé stretnutie, z ktorého mali všetci radosť.

This function has been disabled for .